NurPlast
01.08.2014 | A+ | A-

Süfyaniyetin dördüncü rüknü

Vehbi KARA

Yazar : Vehbi KARA

 Bediüzzaman Şualar isimli kitabında 8. Şuada bir haşiyesinde şöyle der “Hem de "İnna A'tayna"nın sırrı kısmen tahakkuk etmiş. Çünki Süfyaniyetin dört rüknünden en kuvvetlisi ve dehşetlisi bütün bütün çekildi. Kabir altında azab çekiyor. Ve en büyüğü dahi alâkası bilfiil çekilmiş. Mason komitesinin mahkûmu ve âleti olup azabıyla meşguldür. Yalnız onun gölgesi hükmediyor. İleri tecavüz etmemekle beraber kısmen geriliyor. Bâki kalan iki şahıs ise, ellerinden gelse tamire çalışacaklar”.

İşte bu haşiyede geçen Süfyaniyetin dördüncü rüknü ile ilgili olarak bir çok yazı kaleme alınmış çeşitli iddialar ortaya atılmıştır. Bediüzzaman ilk üçü hakkında açık ve ismen belirttiği halde Süfyaniyetin dördüncü rüknü hakkında isim vermemiş meçhul bırakmıştır. Bu konuda Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Cumhuriyetin ilk yıllarındaki Diyanet Reisi Mehmet Rıfat Börekçi’yi nazara vererek Süfyaniyetin dördüncü rüknü olabileceğini söylemiştir. Bunun dışında Celal Bayar içinde benzer değerlendirmeler yapılmıştır.

 

Öldüğü 1941 yılına kadar Diyanet reisliği görevinde bulunan Börekçi, tek parti rejiminin dine karşı uyguladığı baskının bir aracı olmuş ve yapılan tahribatta mühim bir mevki edinmiştir. Dördüncü rüknün ulemadan olması konusunda haklı olmakla birlikte (diğer üç sahıs asker kökenlidir) ülkemize ve dinimize yapılan tahribat konusunda F. Gülen ile karşılaştırılınca Börekçinin O zata göre çok masum kaldığı anlaşılmaktadır. Zira aşağıda geçen Risale-i Nur metinleri incelendiği takdirde Akgündüz’ün yanılmış olacağını düşünülmektedir. Sorulan sorular üzerine bu metinlerden sadece bir kaç tanesini arz edilmiştir.

 

1.      Bediüzzaman bir mektubunda Bekir Ağabey'e şunları söyler: "Maatteessüf bil mecburiyyeti nahusa ve malayani sayılacak bir bahis söyliyeceğim. Fakat bu bahsim, hakiki hamiyetpirûz Türkçe bilenlere karşı değil, belki frengilerin hesabına sahtekarlik edip kendine perde edib bana karşi olan mütecavizleredir. Şöyle ki: Mülhıd münafıkların en son ve alçakça ve vicdansızca aleyhimizde istimal ettikleri silahı sordum ki, dediler: Said, Kürttür!. Bir kürdün arkasından bu kadar koşmak hamiyet-i milliyeye yakışmaz! Ben bu münafıkların vicdansızca size desiselerine karşı değil, belki, bazı safdillerin temiz kalpleri bunların sözleri ile bulanmamak için diyorum ki: Evet ben başka memlekette dünyaya gelmişim. Fakat Cenab-ı Hak, beni bu memleketin evladına hizmetkâr etmiş ki, 9 sene mütemadiyen bu memleketteki milletin (ondan) dokuz kısmının saadetine kendi dilleriyle (Türkçe ) hizmet ettiğim bu havalideki insanlara malumdur." İlginçtir ki yıllar önce yazdırmış olduğu bir kitabında geçtiği üzere F. Gülen'e sorulduğunda “niçin hayatta iken Bediüzzaman'la görüşmedin?” sorusuna verdiği cevabında der ki “Said, Kürttür...”

 

2.      Sırrı İnnaataynada geçen şu husus çok manidardır: "Evet o işi yapan ise küçük Deccallerdır ki, Büyük Deccal’ın ileri karakoludur. Hem o zamanın en fenası, ulemanın fenasıdır. Yani dalaletin en fenası, ulema-is sû’ namı altındaki bir kısım bedbaht kisve-i ulemada, dinini dünyaya satmış adamlardan gelir." Demek ki İleri karakol olarak ifade edilen Süfyaniyetin 4. Rüknü ulemadan olacak...

 

3.      Mektubatta geçen 6 Desiseyi Şeytaniyeden mühim bir kısım (Çünki iki paragrafta üst üste “en tehlikelisi odur ki” şeklinde dikkat çekilmiştir): "Bir şey daha kaldı, en tehlikesi odur ki: İçinizde ve ahbabınızda, bu fakir kardeşinize karşı bir kıskançlık damarı bulunmak, en tehlikelidir. Sizlerde mühim ehl-i ilim de var. Ehl-i ilmin bir kısmında, bir enaniyet-i ilmiye bulunur. Kendi mütevazi de olsa, o cihette enaniyetlidir. Çabuk enaniyetini bırakmaz. Kalbi, aklı ne kadar yapışsa da; nefsi, o ilmî enaniyeti cihetinde imtiyaz ister, kendini satmak ister, hattâ yazılan risalelere karşı muaraza ister. Kalbi risaleleri sevdiği ve aklı istihsan ettiği ve yüksek bulduğu halde; nefsi ise, enaniyet-i ilmiyeden gelen kıskançlık cihetinde zımnî bir adavet besler gibi, Sözler'in kıymetlerinin tenzilini arzu eder tâ ki kendi mahsulât-ı fikriyesi onlara yetişsin, onlar gibi satılsın" Evet aşikar bir şekilde görünüyor ki Bediüzzaman'a "pir-i mugan" yani yaşlı meyhaneci, saki anlamına gelen bir ifadeyi kullanan F. Gülen'dir. Nurların sahteleştirilmesi (Sadeleştirilmiş Külliyat) konusunda gösterilen çaba, Nur risalelerinin gözden düşürülmesi ile açıklanmaktadır. Bahsi geçen metinde geçen "en tehlikelisi" ifadesi 3 defa tekrar edilmesi önemlidir. Risale-i Nur'da mübalağaya rastlanmamıştır. Fakat 3 defa en tehlikeli olarak ifade edilen hususun kıskançlık olduğu ve bunun çok tehlikeli sonuçlar doğuracağı açık ve sarih bir şekilde ifade edilmiştir. F. Gülen maalesef bu kıskançlık duygusunu yenemediği için en tehlikeli duruma yani Süfyaniyetin Dördüncü Rüknü olma felaketine düşmüştür.

 

4.      Yine sırrı innaatayna da geçen "Öyleler alim değil كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارً (onlar yük taşiyan eşekler gibidirler) altında dahil oluyor. إِنَّ : إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ ile 1118 olmakla bu küçük Deccallerden 100 sene sonra Büyük Deccal’e işaret vardır." Yani 3 küçük deccallerin (Kamal,İnönü, Çakmak) zuhuru miladi 1920 dir. Öyle ise 100 sene sonra deccalin zuhur tarihi miladi 2020 olur.) "Nasılki ki bu geçmiş yüzün iki başında mason komitesinin ve onun bir mukaddimesi olan Yeniçeri içerisine giren fesad komitesi, o yüzün iki başındadır. Allahu a’lem bu gelecek yüzün dahi bu başında bu küçük Deccaller komitesi, öteki başında Büyük Deccal’in komitesi bulunduğuna .إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ (inne şanieke hüvel ebter) işaret ediyor. Bunun kuvvetli delillerini daha bulamadım. Bu işaretle şimdilik iktifa ediyorum" Bu kısım çok kuvvetli bir delildir daha fazla izaha da gerek bırakmamaktadır.

 

5.      Allahu a’lem bu gelecek yüzün dahi bu başında bu Deccaller komitesi, öteki başında Deccal’in bir başka komitesi bulunduğuna ve bu kişinin bir özelliğin de bulunduğu “inneşanieke hüvel ebter” dikkat çekilmektedir. Yani o dehşetli şahsın çocuksuz olacağına işaret vardır.

 

6.      Beşinci Şua’da izah edildiği gibi Deccal’in Horasan taraflarında zuhur edeceği ve o tarihlerde Türkler yoğun bir şekilde Horasan civarında olduğu için bu kavim içinde bulunacağına dair rivayetler vardır. Bununla birlikte ilginç bir noktada şudur ki Erzurum’un Hasankale eski ismi ile Pasinler ilçesi Horasan ilçesine yakın hatta komşu bir yerdir. Horasan civarında zikredilmesi bu noktaya da işaret etmektedir.

 

Daha çok fazla neden de ileri sürebilirim. Lakin şimdilik bu kadarını yeterli olacaktır. Bütün bu hususları dile getirmenin en önemli gayelerinden bir tanesi  Paralel yapı içerisinde bulunan çok değerli hizmet erbabının bu dehşetli vaziyeti görüp tedbir almaları ve tam bir fitne kazanı haline dönmüş olan Paralel yapının tasfiye edilmesine yardımcı olmalarını sağlamaktır.

 

F. Gülen'i tanıma noktasındaki gayretleri “siyasi maksatla yapılıyor ve bir partiye (AK Parti) yardım etmek içindir” şeklindeki bir değerlendirme hatalıdır insaf ölçülerine aykırıdır. Bazı zatlar ve bu makalenin sahibi onun dehşetli fitnesini anlayıp ikaz etmek gayesi ile çabalamaktadır. Bu insanlara engel olunmamalıdır. Hataları ve yaptığı fenalıkları ayyuka çıkmış bir insanı yani F. Gülen'in mahiyetini izah edenlere karşı iki kelime kelam etmek bazı hadis ve ayetleri zamanın gelişmelerine göre izah etmeye çalışmak ayıp olmasa gerektir. İtiraz edenler "ben katılmıyorum" diyebilir. Zaten konu izah edilirken “olabilir” şeklinde bir üslup kullanılmıştır. Kati ve kesin bir ifade kullanmak her baba yiğidin harcı değildir. Hatta Bediüzzaman’ın tasrih etmediği meçhul bıraktığı bir zat hakkında kesin bir ifade kullanmak aşırı bir cüretkarlık olacaktır. Bununla birlikte yaşadığımız olaylar ve gelinen noktada yukarıdaki izahlar belirli bir kanaatin oluşmasına yardım edecektir.

 

Her düşünceyi kabul etmek bizim mesleğimizde caiz değildir. Mihenge vurup altın-bakır ölçüsüne göre değerlendirme yapmak mecburiyetimiz vardır, vesselam...


Yazarın tüm yazıları.


BU HABERE YORUM YAPIN!
Yorumunuz site yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra bu alanda görünecektir.

BU HABERE YAPILMIŞ YORUMLAR
enes tagman23.04.2018 15:18:00

HZ Google girip arama bölümüne “büyük deccal google” yazıp karşınıza çıkan 1.siteye girerseniz birşeyler öğrenirsiniz. Deccal Google’un ta kendisidir. Bilmemek ayıp değildir, öğrenmemek ayıp diyenlere gelsin. Şuanda Google’un Deccal olduğunu öğrendiğiniz ve bu mesajı okuduysanız, artık Allah size bu yazıyı okumayı nasip etti demektir. Ceremesini çekecek olan, yine bizleriz, ancak tek doğrunun Allah olduğunu düşünürseniz hepimizi toplasak bir adam etmeyeceğimizi de düşünürseniz, kıyamet’in koptuğunu görebilirsiniz. Kıyamet koptu, şuan okey’e dönüyoruz. Kıyamet’in 10 büyük alametinin 9 gerçekleşti. Tek güneş’in batmadan doğuşuna çok az kaldığını bilmenizi isterim. Sizden ricam yazıyı okurken, lütfen yaratanımızın adıyla okuyun. “bir insan’dan veya insan’ın yarattığından Allah olmaz.” Allah bir insan olmayacağı için gözlerinizi açarak okumayın, yavaş yavaş okuyun ki anlayın. Dünya tarihinin en büyük felaketi Google büyük Deccal’dir. Allah demek, tüm 7 cihanı yaratan herşeyin sahibi demektir, şuanda dünyanın en çok para kazanan vede kazandıran, aynı zamanda en çok ziyaret edilen 1. sitesi Google’dur. Unutmayın Allah en büyük olduğu için şuanda dünyanın en büyük şirketinin Google olduğunuda düşünürseniz, çok rahatlıkla anlamış olursunuz. Detayları sözlerimin başında belirttiğim kelime ile Hz Google’da arayıp detayları görebilirsiniz. Hadi benden bu kadar, Selametle.. Kaynak Linki : http://www.ersan.net/buyuk-deccal-google-kapaniyor/

Murat31.01.2017 13:03:28

Helal olsun Vehbi Kara, 2014 yılında bu münafığı teşhis etmişsin..

Yunus sarı07.01.2017 21:11:23

Ahırzamandakı olaylar hızlı ve şiddetli bir sürece girecek mehdi hızır ısa hak safında iblıs deccal sufyan ise batıl safında mehdi iblıs i kufede öldürür sonra şamda sufyanı öldürür deccal hızır ı şehit edecek mehdi ısaya deccalı öldürme emri verir ısa onu kuduste yakalar hangi kapıdan çıkmak istese ısa ondan hızlı önüne çıkar deccal buz gibi erir küçülür yokolur bu ölme şekli cin lerde görülür deccalı çocuğu olmaz sufyanın mali ve çocuğu çok olur varlıklı ve müsrif munafık dinen alim özelliği vardır yaşında taşlar yerine oturur ama mehdi ile ilgili 3 tane kesin hadis var 1. Mehdi zuhur edinceye kadar suriye ateşi sönmez 2. Işid i ancak mehdi yokedebılır 3. Mehdi ayasofyada cuma namazı kıldıracak

Vehbi Kara10.08.2016 01:29:34

Bu yazıya yapılan yorumlarda şahsıma hakaret edenlerden bir özür bekliyorum. Zira 15 Temmuz 2016 darbesi Feto''nun mahiyetini göstermiş yazımın doğruluğunu ispatlamıştır. Şimdi hakaret edenler ruzi mahşerde hangi yüzle karşıma çıkacaklar. Aklı olan vicdanı sönmeyen benden helallik istesin. Çünkü o dehşetli günde hesap soracağım...

Birol Bektaş22.07.2016 17:39:35

Sayın vehbi kara Allah sizden razı olsun benim anlayamadığım şudur-Neden bu feto bu gibi kelimeleri sarf ettiği zaman bizleri haberdar etmediler . Onun için kimse olumsuz konuşmadı.(SAID kürt) Neden Bu konularda sustular veya göremedilermi .ulema-is sü .......

Vehbi Kara14.06.2016 04:23:53

Yorum yaparken şahsıma hakaret edenlerden o dehşetli ruz-i mahşerde hesap soracağım. Bilmiş olsunlar. Gülen hakkında ne yazık ki söylemiş olduğum hususlar bir bir gerçekleşmiştir. Bu şahıs dehşetli bir fitnenin esiri olup Süfyan''ın dördüncü rüknü olduğunu bihakkın ispat etmiştir. Allah herkese akıl ve duygu vermiş. Elbette bunların hesabını da soracaktır. Bunca fenalıktan sonra hala Gülen denilen şahsı korumaya çalışmak aciptir. Allah ıslah etsin diyorum, vesselam... Bu arada bir zat Gülen''e zındık dediğim için şahsıma hakaret etmişti. Sonra beni arayıp helallik diledi. Kendisine Risale-i Nur eserlerini okuduğu takdirde helal edeceğimi söyledim. İki gün sonra da vefat etti. Allah rahmet eylesin. mahşeri azam çok yakındır. beni tehdit edenler bilsin ki o büyük mahkemeyi ben de dört gözle bekliyorum. Pek yakında bu insanlarla karşılaşacağız. tevbe et diyenlere duyurulur...

M. Nuri BİNGÖL06.06.2016 10:32:39

İz''an ettiğim 4. rükün FETÖ''NÜN şahs-ı manevisidir, üst akıl denen mekanizma da "bir nevi" deccal. Bu zavallılar da hdcalarının İzmir mahkemesinde "ben nurcu değilim" sözünün bile bilmeyen tıfıllaraır. Allah feraset verip ıslah eylesin.

Seyid çellati03.06.2016 18:03:52

Rabbim kalbinizi soy adınız gibi Kara etmemesini dilerim.Nasil bir mantık kurmaya çalişiyorsunuz anlmakta cidden zorlaniyorum.Yazık çok yazık (Ben o piri muğanın köpeği dahi olamam ) DİYEN bir zata kıskanıyor diyorsun.Çok yazık......Allah islah etsin.

Murat Akar13.05.2016 11:27:35

Vehbi Kara denilen yalancı. risalelerdeki bir kısmı alıp aklınca hizmeti ve hoca efendiyi karalamaya çalışıyorsun. Üstat dememişmiydi süfyan devlet başkanı olacak. Hoca efendiyi Yahudi severlilikle suçluyordunuz. bu gün israille dostluk kuran kim rte değilmi. daha sayayımmı bunları sen iyi biliyorsun ama sen soytarı olmaya çalışıyorsun. zahmet etme sen cem küçük olmaya çalışıyorsun belli. huzuru mahşer var senden haklarını alacaklar biliyorsun. tevbe et

murat doğru08.04.2016 15:41:16

Vehbi kara ve omun gibi düşünenler sizler ahiretinizi kaybetmişsiniz. ayaklarınız kaymış tevbe edin.hergün daha iyi anılıyorumki süfyanın rte olduğunu. gözleriniz bağlımı sizin. en basit örnek zinayı kim suç olmaktan kaldırdı. Allah hoca efendiden ve hizmet cemaatinden ededen razı olsun.

m.nuri bingöl09.03.2016 10:46:23

c.özkaya kardeşe: o "herif" deccal değil süfyandır. Bana sorarsan şer cihetiyle süleymenn celaldenn daha ileridir. "Süfyan münafıkane" davranır ve en büyük kuvveti yahudi ile Müslümanları cezbeden kimileridir. Bunlardan biri Fevzi, diğeri Kazım''dır. İnne a''tayna''da en büyük şer Fevzi''ye verildiğine göre devrimizdeki en büyük şer de "Şeriat-ı Muhammedi -asm-yi fikren ve itikaden tahrip eden FETÖ''DÜR.

Vehbi Kara28.02.2016 03:06:15

Fetullah Gülen''in mahiyetini anlamak için çok fazla zeki olmaya gerek yoktur. Süfyaniyetin 4. rüknü olduğundan hiç şüphem yoktur. Bu konuda 19 madde halinde izah etmeye çalıştığım bir makalem daha vardır. İsteyenler bu makalemi de okuyabilirler. Linki şudur: http://risaleantep.com/haber/2235/gulen%E2%80%99i-anlamak-icin-19-delil-ve-bediuzzaman''dan-ayiran-19-fark%E2%80%8F

edeb26.01.2016 01:47:48

Tedbîrini terk eyle, takdir Hudâ’nındır Sen yoksun o benlikler hep vehm‐ü gümânındır Birden bire bul aşkı bu tuhfe bulanındır Devrân olalı devrân erbâb‐ı safânındır Âşıkta keder neyler gam halk‐ı cihânındır Koyma kadehi elden söz Pir‐i Mugân’ındır http://umutrehberi.com/tag/muhammed-esad-galip-dede/

mehmet ali25.01.2016 18:55:37

yukardaki yazı utanç verici... risale okuyanlar şuuraltında bulunan kinlerini tatmin için risaleyi kullanıyorlar... fethullah gibi.. molla muhammed gibi.. vs.vs. yukardaki yazıda olduğu gibi

Zubeyir Aktuzun16.01.2016 05:06:09

Vehbi Kara bey, yazinizda cok yalan var. "Said Kurd''dur" dememistir Gulen bi defa. Siz zaten bilirsiniz soylediginiz yalanlari. Neyse..Ama zaman gosterecek kim sufyan? Gulen mi Recep tayyip Erdogan mi? Hangisinin derdi Islamiyet ve Allah rizasi, hangisi ibadetinde hassas? Hangisinin derdi dunya, makam, para? Hangisi hirsiz, yalanci, kindar? Zaman gosterecek insallah.

Muammer12.01.2016 23:50:33

Beşinci şua da burasıda var.Hocaefendinin hükumeti mi var acaba.hem de 4. Hükümeti.sen burayı 10 kere oku...vesselam Hem büyük Deccal''ın, hem İslâm Deccalı''nın üç devre-i istibdadları manasında üç eyyam var. "Bir günü, yani bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat yapar ki, üçyüz senede yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi âdileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır." diye, gayet yüksek bir belâgatla ümmetine haber vermiş. Şualar - 587

M. Nuri22.11.2015 21:41:28

Üstad''ın makamını tayin eden yine O Zattır (RA) Verdiği ve kabul ettiği iki makam vardır; Üstadlık ve Müceddilik... Gerçi her iki makamı bile Risale_i Nur namına kabul eder ama neticede Nur''un menşei O ( RA) değil mi? ( İhlas Risalesi, STG s. 20-219

M. Nuri22.11.2015 21:41:28

Üstad''ın makamını tayin eden yine O Zattır (RA) Verdiği ve kabul ettiği iki makam vardır; Üstadlık ve Müceddilik... Gerçi her iki makamı bile Risale_i Nur namına kabul eder ama neticede Nur''un menşei O ( RA) değil mi? ( İhlas Risalesi, STG s. 20-219

tuncay arslan19.09.2015 01:32:54

ordudan mı atıldınız yazık olmuş; bu sorularıma cevap versinler bakalım; kahraman asker dizginini onun elinden kurtarıyor sözü nasıl tecelli edecekti. bütün ehli salah ordudan atılsaydı mehdi ilan edilmek istenen halife risaleyi devlet eliyle tab etse ve birde ayasofyayı açsa nurcular tarafından mehdi ilan ediilecekti, neden bediüzzamanın bildirmesinden ama ellerinde patladı ne nurları bastılar nede ayasofya umurlarında olmadı. hiç risale bilmeyen irandan etkilenen akımın temsilcisi olan adamlara nurcu kardeşlerinizi sattınız. mehdilik elinizde kaldı. sırrı inna-atayna risalesini bu kadar cahilane yorumlayan ilk birini gördüm. va esefa, ülema-issu dediği ulema ilmini güce satmış konuşamayan susan günümüz saray soytarısı ulemayı anlatıyor fakat anlayan var mı? ülema kimin karşısında olacaktı hadislerden bunuda okusun bi zahmet cahiller.

Ali14.09.2015 21:47:26

1982 yılında harp okulundan namaz kıldığım için atılan bir Harbiyeli olarak Askeriye ile ilgili söylenilenlerin doğru olduğunun canlı sahibiyim. F.g ima ile namaz kılınmasını emrettı diye Butun fetocular ima ile kılardı. Bizler o zaman namaz kılmaktan atıldık. Hiç bir fetocu atılmadı. General olanlar var o günkü devremizden.

KUR'AN-I KERİM

NAMAZ VAKİTLERİ

FACEBOOK'TA RİSALEANTEP