NurPlast

İSLÂM KARDEŞLİĞİ YENİ YARALAR ALMASIN

Ömer ÖZSUNAR

Yazar : Ömer ÖZSUNAR

Hiçbir siyasi görüşün ve partinin yanında veya karşısında olmadan, zaten parçalanmış, birbirine düşman olmuş Ortadoğuda yeni düşmanlıklar oluşturulmaması için son gelişmeler karşısındaki vicdânî tavrımız budur:

Bugün (14 Ocak 2018) ajanslardan işittiğimize göre, Dünyanın öbür ucundaki Amerika kapımızın dibinde ordu tesis etmektedir. Kendisine maşa olarak kullanacak ve meş’um amaçlarını icra edecek bir oyuncak olarak ta maalesef YPG’li PKK’lı bir kısım gafilleri bulmuştur. Elbette ki bunların Kürtleri temsil ettiği düşünülemez. Bu bölgenin hâkim unsurları olan Kürt Türk Arap ve Farsların kısm-ı âzamı samimi Müslümandır ve Amerikan/ İngiliz/ Avrupa Haçlı siyasetine taraftar değildir. Dünyada insanım diyen hiçbir kimse, bunların HÂLEN dünyanın birçok yerinde Müslümanlara karşı yaptıkları ve yapılmasına seyirci kaldıkları ve engellemedikleri veya direkt ya da dolaylı olarak destekledikleri eşedd-i zulümlerine kalben taraftar olamaz. Fakat maalesef insanlığın yüzkarası bu zalim güruh bölgemizdeki insanlarımızı çeşitli vesilelerle kandırarak ve menfaatlerle çeşitli desiselerle kendi siyasetlerine, çok az bir gafil azınlığı alet etmektedirler.

Samimi mü’minlerden hiçbir zaman bir iltifat görmeyen Amerika’nın güdümündeki bu yeni teşkil edilecek 30 000 kişilik YPG ordusu muhtemelen bölgedeki Kürt Türk Arap Fars devlet ve unsurlarının aleyhine kullanılacaktır. Dolayısıyla bölgenin huzur ve asayişine ciddi bir tehdit ve tehlike olacaktır. Çünkü bu askeri gücün ipi; hiçbir zaman Müslümanın hayrını huzur ve asayişini istemeyen Haçlı ve Siyonist zihniyetin elindedir. Gafil ve safderun Müslümanların bunlara aldanmaması için geçmişe veya yakın tarihe ve günümüzdeki siyasetlerine, ÜMMETÇİ bir nazarla göz attığımızda bunun böyle olduğunu rahatlıkla görebiliriz.

Eğer böyle giderse maalesef Bölgedeki diğer unsurlar Amerikan menfaatlerine alet olan bu gafil gruplara nefretini umumileştirerek bütün Kürtlere teşmil etme tehlikesi vardır. Böylece yeni düşmanlık tohumları ekilecek, kan davaları, kin ve nefret, ayrılık ve şikak sürüp gidecektir. Bu ise İslâm kardeşliğine ve İslâm ittihadına büyük bir darbe olur; iyileşmesi çok zor yaralar açar. Ecnebi güçlerin menfaatine olan Bu fitneye düşmemek için uyanık olalım; onların savaş oyunlarına gelmeyelim.

Asayiş ve emniyetin, huzur ve sükûnun manevi bekçileri olan Nur Talebeleri hiçbir zaman bu çeşit dış güçlere tarafgir ve payanda olmayacaklardır. Artık Dünyanın her tarafına yayılan her unsur ve devletin içinde bulunan Nur Talebeleri; Her zaman “Müsbet hareket” edip, Bu vatan ve milletin yanında olarak Ecnebi planlarını bozacaklardır.

“ Madem ben de bu vatanın bir evladıyım, bu vatanın saadetine hizmet etmek benim için farzdır. Maddi cihette elimden hiçbir şey gelmiyor. Yalnız Kur’ân’dan anladığım ve kaleme aldığım Meyve Risalesi ile Hüccetü’l- Bâliğa ’yı [Asâ-yı Mûsâ mecmuasıdır] yeni hurufla tab’ etmek için bazı kardeşlerime izin verdim. …Kat’iyyen size beyan ediyorum ki benim maksadım, bunun tab’ında bu mübarek milleti ve vatanı manevi ve maddi anarşilikten muhafaza etmek ve asayiş ve inzibata manevi yardım etmek ve anarşiliği uyandıran harici bir cereyanın [Bolşevizm] istilasına manevi bir sed çekmek ve âlem-i İslâm’ın bize karşı itiraz ve ittihamını izaleye ve eski muhabbet ve uhuvvetini celp etmeye çalışmaktır.”

“Bizim vazifemiz müsbet hareket etmektir. Menfi hareket değildir. Rızâ-yı ilâhiye göre sırf hizmet-i imaniyeyi yapmaktır, vazife-i ilâhiyeye karışmamaktır. Bizler “asayişi muhafaza”yı netice veren müsbet iman hizmeti içinde her bir sıkıntıya karşı sabırla, şükürle mükellefiz.”

“ Cenâb-ı Hakk'a hadsiz şükür olsun ki: Binler haysiyet ve şerefimi bu vatandaki bîçarelerin istirahatına ve onlardan belaların def'ine feda etmek için bana bir hâlet-i ruhiyeyi ihsan eylemiş ki Bu milletin asayişine, hususan masum çocukların ve muhterem ihtiyarların ve bîçare hastaların ve fakirlerin dünyevî istirahatlarına ve uhrevî saadetlerine binler hayatımı ve binler şerefimi feda etmeye hazırım.”

“ Acaba, bu vatan ve dinin gizli düşmanlarının bu eşedd-i zulm-ü nemrudânelerine karşı, manevî pek çok kuvveti bulunan bu fedakârın tahammülü ve “maddî kuvvetle ve menfî cihette mukabele” etmemesinin hikmeti nedir?''

İşte bunu, size ve umum ehl-i vicdana ilân ediyorum ki; yüzde on zındık dinsizin yüzünden doksan masuma zarar gelmemek için, bütün kuvvetiyle dâhildeki emniyet ve asayişi muhafaza etmek için Nur dersleriyle herkesin kalbine bir yasakçı bırakmak için, Kur'an-ı Hakîm ona o dersi vermiş. Yoksa bir günde yirmi sekiz senelik zalim düşmanlarımdan intikamımı alabilirim. Onun içindir ki; asayişi masumların hatırı için muhafaza yolunda haysiyetini, şerefini tahkir edenlere karşı müdafaa etmiyor ve diyor ki:

''Ben, değil dünyevî hayatı, lüzum olsa âhiret hayatımı da millet-i İslâmiye hesabına feda edeceğim. Said Nursî ”


Yazarın tüm yazıları.


BU HABERE YORUM YAPIN!
Yorumunuz site yöneticileri tarafından onaylandıktan sonra bu alanda görünecektir.

BU HABERE YAPILMIŞ YORUMLAR

Bu habere henüz yorum yapılmamıştır. İlk yorumu siz yapın.

KUR'AN-I KERİM

NAMAZ VAKİTLERİ

FACEBOOK'TA RİSALEANTEP